Do tejto kategórie zaraujeme aj cookies vaka ktorm pre vás uchováme obsah koíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení - mnohí z vás od nás vyžadujú, aby ste si pocket geek knihy, ktoré si u nás odložíte poas roku do koíka, pred Vianocami poker luvas para goleiro nali a mohli.
Ako mnoho inch spoloností poskytujúcich svoje služby na internete, ajmy využívame cookies, pixely a alie technológie.Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre Vás relevantné vzhadom na Vae záujmy a potreby.V tomto lánku vám popíeme, ako fungujú a na o ich potrebujeme.Funkné a technické cookies tieto cookies zabezpeujú riadne fungovanie naej webstránky, napríklad zabezpeujú funkciu prihlásenia sa do užívateského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného koíka, i odhaujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta.Marketingové a reklamné cookies tieto cookies používame na to, aby sme Vám na naej stránke vedeli zobrazova obsah, ktor Vás poda Vaich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za úelom zobrazovania reklamy na základe Vaich záujmov.Analytické cookies tieto cookies slúžia na získanie údajov o návtevnosti naej internetovej stránky, informácii o vyhadávaniach vykonanch na naej stránke a tiež na zisovanie, ako sa po naej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spravi pre vás o najjednoduchou na používanie.Jerozolimskie 123A 02-017 Warsaw, Poland Bližie informácie o ochrane súkromia, vrátane možnosti vylúi používanie cookies nájdete.
Adresa: Karolinská 650/1, 18600 Praha 8 Karlín, eská republika.
Cookies teda používame tiež za úelomzlepenia užívateského zážitku.Keže pri tchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane naich dodávateov) a súasne sú implementované opatrenia, aby ste ahko kontrolovali a obmedzovali využívanie tchto cookies, neptame si od vás na ich používanie súhlas.Bez tchto cookies by naa webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás neptame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.Adresa: obodu 552/46, Badín 976 32, Slovenská republika Bližie informácie o ochrane súkromia nájdete.Facebook Pixel, adresa: Facebook Ireland Ltd.Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" rôznu dobu uloženia vo vaom zariadení.Súbory cookies nám umožujú zapamäta si vae úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom koíku) v priebehu uritého asového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadáva vždy, ke sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.Cookies tohto typu ukladáme iba na základe Váho súhlasu.Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vaom prehliadai alebo mobilnom zariadení poas prezerania webovch stránok.Bližie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, priom na odmietnutie cookies si môžete intalova softvérov doplnok dostupn.Cookies nám zárove pomáhajú pochopi, o vás zaujíma na naej webovej stránke, i je pre Vás dostatone prehadná a viete na nej nájs to, o hadáte.Pixely sú maléobrázky alebo "kúsky kódu nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vaom prehliadai alebo mobilnom zariadenía niektoré z nich môžu uklada aj cookies.Pri tchto cookies využívame rieenia nasledovnch tretích strán: Google Analytics, adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko.

Adresa: Karpatská 6, Bratislava Staré Mesto 811 05, Slovenská republika Bližie informácie o ochrane súkromia nájdete.
Bližie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, priom odmietnu cookies môžete.